ความหมายของพันธุกรรม

posted on 29 Nov 2009 14:25 by kantarad003 in knowlege

ความหมายของพันธุกรรม
     พันธุกรรม (heredity)
คือ  สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะที่เรียกว่ายีนยีนจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ทุกเซลล์และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุ่มจับตัวเป็นเส้นยาว เรียกว่า โครโมโซมลักษณะที่แสดงออก และถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป แบ่งเป็นประเภทคือ ลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ เช่น ลักษณะสีของขนลักษณะมีเขาหรือไม่มีเขา   และลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะทางปริมาณเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนประกอบในน้ำนม ลักษณะปรากฏถูกกำหนดโดย อิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม 
                       

   
 

   

ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

        สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและโครงสร้างที่กำหนดไว้เฉพาะด้วยองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน  จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย  และทำให้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ  มีลักษณะเฉพาะหรือรูปร่างเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่  นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยังมีคุณสมบัติในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของตน ลักษณะต่างๆ    ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดนั้น  หากเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสืบทอดไปยังลูกหลานได้ ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนั้นก็จะหมดไปในรุ่นนั้นเอง  ดังนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน  และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้ลักษณะดังกล่าวจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะที่ถ่ายทอดไปสู่ร่นต่อไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่   เมือเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ  (อสุจิ)  ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ (ไข่)ลักษณะต่างๆ จากพ่อแม่จะถูกถ่ายไปยังรุ่นลูก

ตัวอย่างของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น

                          
                             คิ้วห่าง                                                     คิ้วต่อ

                            
                            ถนัดขวา                                                    ถนัดซ้าย

                          
                                มีติ่งหู                                                   ไม่มีติ่งหู

ความแปรผันทางพันธุกรรม 

       สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ย่อมมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกันน้อยกว่าสิ่งมีชีวิต ต่างชนิดกัน ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะพันธุการรมแตกต่างกัน เรียกว่า

ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation)
   ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท
      1. ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรม ที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation)
      2. ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง (continuous variation)

        1. ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรม ที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation)เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียว เช่น  มีลักยิ้ม-ไม่มีลักยิ้มมีติ่งหู-ไม่มีติ่งหู  ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้

                                                                      
                                                                      มีติ่งหู-ไม่มีติ่งหู      
                                                  
                                                                    ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้
       2. ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง (continuous variation) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด เช่น ความสูง น้ำหนัก โครงร่าง สีผิว ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น ความสูง ถ้าได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  และมีการ ออก กำลังกายก็จะทำให้มีร่างกายสูงได้ 

                          


                                                                                                  สีผิวดำ